سه شنبه 3 آذر 1394 ساعت 13:32

آی تی ایران نوشت: دلایل زیادی می‌توانند به ترغیب شما در جهت خداحافظی موقت و یا دائمی از اینستاگرام منجر شوند.

Hd jd hdvhk kUaj: nghdg cdhnd ld‌jUhkkn fi jvydf alh nv Oij onhphtzd lUrj U dh nhmld hc hdksjh'vhl lkOv aUkn. pbt lUrj dh nhml h;hkj hdksjh'vhl I'Uki hsj? Hd jd hdvhk kUaj: nghdg cdhnd ld‌jUhkkn fi jvydf alh nv Oij onhphtzd lUrj U dh nhmld hc hdksjh'vhl lkOv aUkn.

تصویر خبر
حذف-موقت-یا-دائم-اکانت-اینستاگرام-چگونه-است-