چهارشنبه 4 آذر 1394 ساعت 14:46

به وسط کار خانم جهت بسته بندی و انجام امور نظافتی در شهرری نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن ... نوشته استخدام وسط کار خانم جهت بسته بندی اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi Usx ;hv ohkl Oij fsji fknd U hkOhl hlUv kzhtjd nv aivvd kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk ... kUaji hsjonhl Usx ;hv ohkl Oij fsji fknd hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl Usx ;hv ohkl Oij fsji fknd fi Usx ;hv ohkl Oij fsji fknd U hkOhl hlUv kzhtjd nv aivvd kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk ... kUaji hsjonhl Usx ;hv ohkl Oij fsji fknd hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-وسط-کار-خانم-جهت-بسته-بندی