چهارشنبه 4 آذر 1394 ساعت 14:46

به وسط کار خانم جهت بسته بندی و انجام امور نظافتی در شهرری نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن ... نوشته استخدام وسط کار خانم جهت بسته بندی اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi Usx ;hv ohkl Oij fsji fknd U hkOhl hlUv kzhtjd nv aivvd kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk ... kUaji hsjonhl Usx ;hv ohkl Oij fsji fknd hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl Usx ;hv ohkl Oij fsji fknd fi Usx ;hv ohkl Oij fsji fknd U hkOhl hlUv kzhtjd nv aivvd kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk ... kUaji hsjonhl Usx ;hv ohkl Oij fsji fknd hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-وسط-کار-خانم-جهت-بسته-بندی