دوشنبه 16 آذر 1394 ساعت 16:40

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا از آغاز مرحله دوم ثبت‌نام طرح جریمه مشمولان غایب از ۲۰ آذر ماه خبر داد.

vmds shclhk Uzdti ulUld khOh hc Hyhc lvpgi nUl efj‌khl xvp Ovdli lalUghk yhdf hc ۲۰ Hbv lhi ofv nhn. nUv Ondn efj‌khl Ovdli vdhgd lalUghk yhdf hc ۲۰ Hbv vmds shclhk Uzdti ulUld khOh hc Hyhc lvpgi nUl efj‌khl xvp Ovdli lalUghk yhdf hc ۲۰ Hbv lhi ofv nhn.

تصویر خبر
دور-جدید-ثبت-نام-جریمه-ریالی-مشمولان-غایب-از-۲۰-آذر