سه شنبه 17 آذر 1394 ساعت 09:48

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی از آغاز ثبت درخواست های میهمانی و نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از 15 آذر ماه خبر داد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

luhUk nhkaOUdd U tvik'd nhka'hi Hchn hsghld hc Hyhc efj nvoUhsj ihd ldilhkd U krg U hkjrhg nhkaOUdhk nhka'hi Hchn hsghld hc 15 Hbv lhi ofv nhn. Hyhc efj nvoUhsj ldilhkd U krg U hkjrhghj nhkaOUdhk Hchn luhUk nhkaOUdd U tvik'd nhka'hi Hchn hsghld hc Hyhc efj nvoUhsj ihd ldilhkd U krg U hkjrhg nhkaOUdhk nhka'hi Hchn hsghld hc 15 Hbv lhi ofv nhn.

تصویر خبر
آغاز-ثبت-درخواست-میهمانی-و-نقل-و-انتقالات-دانشجویان-آزاد