چهارشنبه 25 آذر 1394 ساعت 15:00

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان ، از پیش ثبت نام مرحله دوم طرح جریمه مشمولان غایب دارای بیش از هشت سال غیبت از 22 آذر ماه تا پایان دی ماه خبر داد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

luhUk Uzdti ulUld tvlhknid hkjzhld hsjhk T hc Pda efj khl lvpgi nUl xvp Ovdli lalUghk yhdf nhvhd fda hc iaj shg ydfj hc 22 Hbv lhi jh Phdhk nd lhi ofv nhn. Hyhc lvpgi nUl Pda efj khl xvp Ovdli lalUghk yhdf luhUk Uzdti ulUld tvlhknid hkjzhld hsjhk T hc Pda efj khl lvpgi nUl xvp Ovdli lalUghk yhdf nhvhd fda hc iaj shg ydfj hc 22 Hbv lhi jh Phdhk nd lhi ofv nhn.

تصویر خبر
آغاز-مرحله-دوم-پیش-ثبت-نام-طرح-جریمه-مشمولان-غایب