چهارشنبه 25 آذر 1394 ساعت 18:40

مرحله دوم طرح جریمه مشمولان غایب خدمت نظام وظیفه با هدف ثبت نام افراد جامانده آغاز شد.

lvpgi nUl xvp Ovdli lalUghk yhdf onlj kzhl Uzdti fh int efj khl htvhn Ohlhkni Hyhc an. Hyhc lvpgi nUl efj khl xvp Ovdli lalUghk yhdf onlj kzhl Uzdti lvpgi nUl xvp Ovdli lalUghk yhdf onlj kzhl Uzdti fh int efj khl htvhn Ohlhkni Hyhc an.

تصویر خبر
آغاز-مرحله-دوم-ثبت-نام-طرح-جریمه-مشمولان-غایب-خدمت-نظام-وظیفه