پنجشنبه 26 آذر 1394 ساعت 14:00

سازمان وظیفه عمومی ناجا از آغاز مرحله دوم پیش ثبت نام طرح جریمه مشمولان غایب خبر داد.

shclhk Uzdti ulUld khOh hc Hyhc lvpgi nUl Pda efj khl xvp Ovdli lalUghk yhdf ofv nhn. Hyhc lvpgi nUl Pda efj khl xvp Ovdli lalUghk yhdf shclhk Uzdti ulUld khOh hc Hyhc lvpgi nUl Pda efj khl xvp Ovdli lalUghk yhdf ofv nhn.

تصویر خبر
آغاز-مرحله-دوم-پیش-ثبت-نام-طرح-جریمه-مشمولان-غایب