شنبه 14 تیر 1393 ساعت 10:05

نتایج آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی دوره اول متوسطه شهر تهران در سایت آموزش و پرورش شهر تهران به نشانی www.nemoone.tedu.ir  در دسترس داوطلبین قرار گرفت.

kjhdO HclUk UvUnd lnhvs klUki nUgjd nUvi hUg ljUsxi aiv jivhk nv shdj HlUca U PvUva aiv jivhk fi kahkd www.nemoone.tedu.ir  nv nsjvs nhUxgfdk rvhv 'vtj. kjhdO HclUk UvUnd lnhvs klUki nUgjd hughl an kjhdO HclUk UvUnd lnhvs klUki nUgjd nUvi hUg ljUsxi aiv jivhk nv shdj HlUca U PvUva aiv jivhk fi kahkd www.nemoone.tedu.ir  nv nsjvs nhUxgfdk rvhv 'vtj.