چهارشنبه 23 دی 1394 ساعت 11:36

فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان با بیان این‌که اعمال جرائم راهنمایی و رانندگی یکی از راه‌های بازدارنده در مقابل تخلفات است، گفت: میزان جرائم در ایران زیاد نیست و همین موضوع باعث شده تا عده‌ای بی‌توجه به جریمه شدن اعمال خود را تکرار کنند.

tvlhkni Pgds vhiklhdd U vhkkn'd hsjhk ckOhk fh fdhk hdk‌;i hulhg Ovhml vhiklhdd U vhkkn'd d;d hc vhi‌ihd fhcnhvkni nv lrhfg jogthj hsjT 'tj: ldchk Ovhml nv hdvhk cdhn kdsj U ildk lUqUu fhue ani jh uni‌hd fd‌jUOi fi Ovdli ank hulhg oUn vh j;vhv ;kkn. hulhg Ovhml vhkkn'd fhcnhvkni nv lrhfg jogthj tvlhkni Pgds vhiklhdd U vhkkn'd hsjhk ckOhk fh fdhk hdk‌;i hulhg Ovhml vhiklhdd U vhkkn'd d;d hc vhi‌ihd fhcnhvkni nv lrhfg jogthj hsjT 'tj: ldchk Ovhml nv hdvhk cdhn kdsj U ildk lUqUu fhue ani jh uni‌hd fd‌jUOi fi Ovdli ank hulhg oUn vh j;vhv ;kkn.

تصویر خبر
اعمال-جرائم-رانندگی-بازدارنده-در-مقابل-تخلفات
برچسب های مرتبط: