شنبه 26 دی 1394 ساعت 14:17

به سرپرست فروش دارای سابقه سرپرستی و آشنا به فروش عمده و مویرگی در شرکت حافظ خورشید جنوب در شیراز ... نوشته استخدام سرپرست فروش در شرکت حافظ خورشید جنوب – شیراز اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi svPvsj tvUa nhvhd shfri svPvsjd U Hakh fi tvUa ulni U lUdv'd nv av;j phtz oUvadn OkUf nv advhc ... kUaji hsjonhl svPvsj tvUa nv av;j phtz oUvadn OkUf – advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl svPvsj tvUa nv av;j phtz oUvadn OkUf – advhc fi svPvsj tvUa nhvhd shfri svPvsjd U Hakh fi tvUa ulni U lUdv'd nv av;j phtz oUvadn OkUf nv advhc ... kUaji hsjonhl svPvsj tvUa nv av;j phtz oUvadn OkUf – advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-سرپرست-فروش-در-شرکت-حافظ-خورشید-جنوب---شیراز
برچسب های مرتبط: