شنبه 26 دی 1394 ساعت 16:00

طی مراسمی که در ۲۹ دی ماه در سالن وزارت کشور برگزار می‌شود، ۱۰ استان برتر به عنوان شورای آموزش و پرورش نمونه معرفی می‌شوند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

xd lvhsld ;i nv ۲۹ nd lhi nv shgk Uchvj ;aUv fv'chv ld‌aUnT ۱۰ hsjhk fvjv fi ukUhk aUvhd HlUca U PvUva klUki luvtd ld‌aUkn. vUcalhv itji aUvhihd HlUca U PvUva/ ۱۰ hsjhk fvjv luvtd ankn xd lvhsld ;i nv ۲۹ nd lhi nv shgk Uchvj ;aUv fv'chv ld‌aUnT ۱۰ hsjhk fvjv fi ukUhk aUvhd HlUca U PvUva klUki luvtd ld‌aUkn.

تصویر خبر
روزشمار-هفته-شوراهای-آموزش-و-پرورش--۱۰-استان-برتر-معرفی-شدند
برچسب های مرتبط: