سه شنبه 29 دی 1394 ساعت 11:21

معاون وظیفه عمومی سیستان و بلوچستان گفت: مشمولان غایبی که بیش از هشت سال مرتکب غیبت شده اند فقط تا پایان دی ماه فرصت ثبت نام در طرح جریمه مشمولان غایب را دارند.

luhUk Uzdti ulUld sdsjhk U fgUIsjhk 'tj: lalUghk yhdfd ;i fda hc iaj shg lvj;f ydfj ani hkn trx jh Phdhk nd lhi tvwj efj khl nv xvp Ovdli lalUghk yhdf vh nhvkn. Hovdk tvwj efj‌khl nv xvp Ovdli lalUghk yhdf luhUk Uzdti ulUld sdsjhk U fgUIsjhk 'tj: lalUghk yhdfd ;i fda hc iaj shg lvj;f ydfj ani hkn trx jh Phdhk nd lhi tvwj efj khl nv xvp Ovdli lalUghk yhdf vh nhvkn.

تصویر خبر
آخرین-فرصت-ثبت-نام-در-طرح-جریمه-مشمولان-غایب