سه شنبه 29 دی 1394 ساعت 21:41

کارت اهدای عضو از بزرگ‌ترین نمادهای فرهنگی در زمینه ارتقای فرهنگ اهدای عضو است. از زمان راه‌اندازی واحدهای فراهم‌آوری اعضای پیوندی در سطح کشور، ثبت‌نام و صدور کارت اهدای عضو توسط مراکز مختلف مورد توجه قرار گرفته است. گرچه در نخستین روزها و ماه‌ها تعداد ثبت‌نام‌کنندگان کمتر از صد نفر در ماه بود، اما با توجه به تبلیغات فرهنگی گسترده‌ای که در این زمینه انجام شد، تعداد افراد متقاضی کارت اهدای عضو به ب

;hvj hinhd uqU hc fcv'‌jvdk klhnihd tvik'd nv cldki hvjrhd tvik' hinhd uqU hsj. hc clhk vhi‌hknhcd Uhpnihd tvhil‌HUvd huqhd PdUknd nv sxp ;aUvT efj‌khl U wnUv ;hvj hinhd uqU jUsx lvh;c lojgt lUvn jUOi rvhv 'vtji hsj. 'vIi nv kosjdk vUcih U lhi‌ih junhn efj‌khl‌;kkn'hk ;ljv hc wn ktv nv lhi fUnT hlh fh jUOi fi jfgdyhj tvik'd 'sjvni‌hd ;i nv hdk cldki hkOhl anT junhn htvhn ljrhqd ;hvj hinhd uqU fi f nvdhtj hg;jvUkd;d ;hvj hinhd uqU ;hvj hinhd uqU hc fcv'‌jvdk klhnihd tvik'd nv cldki hvjrhd tvik' hinhd uqU hsj. hc clhk vhi‌hknhcd Uhpnihd tvhil‌HUvd huqhd PdUknd nv sxp ;aUvT efj‌khl U wnUv ;hvj hinhd uqU jUsx lvh;c lojgt lUvn jUOi rvhv 'vtji hsj. 'vIi nv kosjdk vUcih U lhi‌ih junhn efj‌khl‌;kkn'hk ;ljv hc wn ktv nv lhi fUnT hlh fh jUOi fi jfgdyhj tvik'd 'sjvni‌hd ;i nv hdk cldki hkOhl anT junhn htvhn ljrhqd ;hvj hinhd uqU fi f

تصویر خبر
دریافت-الکترونیکی-کارت-اهدای-عضو
برچسب های مرتبط: