چهارشنبه 30 دی 1394 ساعت 08:07

کارت اهدای عضو از بزرگ‌ترین نمادهای فرهنگی در زمینه ارتقای فرهنگ اهدای عضو است.

;hvj hinhd uqU hc fcv'‌jvdk klhnihd tvik'd nv cldki hvjrhd tvik' hinhd uqU hsj. nvdhtj hg;jvUkd;d ;hvj hinhd uqU ;hvj hinhd uqU hc fcv'‌jvdk klhnihd tvik'd nv cldki hvjrhd tvik' hinhd uqU hsj.

تصویر خبر
دریافت-الکترونیکی-کارت-اهدای-عضو
برچسب های مرتبط: