پنجشنبه 15 بهمن 1394 ساعت 06:51

روزنامه ایران با مرد32ساله ای که از طریق شبکه تلگرام قلدری می کرد و خود را شاه مازندران نامیده، مصاحبه کرده است.

vUckhli hdvhk fh lvn32shgi hd ;i hc xvdr af;i jg'vhl rgnvd ld ;vn U oUn vh ahi lhcknvhk khldniT lwhpfi ;vni hsj. lwhpfi fh ahi lhcknvhk vUckhli hdvhk fh lvn32shgi hd ;i hc xvdr af;i jg'vhl rgnvd ld ;vn U oUn vh ahi lhcknvhk khldniT lwhpfi ;vni hsj.

تصویر خبر
مصاحبه-با-شاه-مازندران
عبارات مرتبط با مصاحبه با شاه مازندران
برچسب های مرتبط: