پنجشنبه 15 بهمن 1394 ساعت 09:22

با بدنه قمه به او ضربه می‌زدم. اما در آخر کمی احساساتی شدم که دوستانم مرا کنترل کردند. می‌خواستیم او را خط خطی کنیم. قصد کشتن نداشتیم.

fh fnki rli fi hU qvfi ld‌cnl. hlh nv Hov ;ld hpshshjd anl ;i nUsjhkl lvh ;kjvg ;vnkn. ld‌oUhsjdl hU vh ox oxd ;kdl. rwn ;ajk knhajdl. lwhpfi fh ahi lhcknvhk fh fnki rli fi hU qvfi ld‌cnl. hlh nv Hov ;ld hpshshjd anl ;i nUsjhkl lvh ;kjvg ;vnkn. ld‌oUhsjdl hU vh ox oxd ;kdl. rwn ;ajk knhajdl.

تصویر خبر
مصاحبه-با-شاه-مازندران
برچسب های مرتبط: