شنبه 24 بهمن 1394 ساعت 23:03

ایوند به دنبال یک مدیر بازاریابی و فروش می باشد. شما با پیوستن به ما یکی از اعضای اصلی تیم ... نوشته استخدام مدیر بازاریابی و فروش در شرکت ایوند اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

hdUkn fi nkfhg d; lndv fhchvdhfd U tvUa ld fhan. alh fh PdUsjk fi lh d;d hc huqhd hwgd jdl ... kUaji hsjonhl lndv fhchvdhfd U tvUa nv av;j hdUkn hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl lndv fhchvdhfd U tvUa nv av;j hdUkn hdUkn fi nkfhg d; lndv fhchvdhfd U tvUa ld fhan. alh fh PdUsjk fi lh d;d hc huqhd hwgd jdl ... kUaji hsjonhl lndv fhchvdhfd U tvUa nv av;j hdUkn hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-مدیر-بازاریابی-و-فروش-در-شرکت-ایوند