دوشنبه 10 اسفند 1394 ساعت 11:41

به تعدادی فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه خانه و کاشانه رشت به صورت پاره وقت و تمام وقت نیازمندیم.متقاضیان ... نوشته استخدام فروشنده در فروشگاه خانه و کاشانه رشت اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi junhnd tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi ohki U ;hahki vaj fi wUvj Phvi Urj U jlhl Urj kdhclkndl.ljrhqdhk ... kUaji hsjonhl tvUakni nv tvUa'hi ohki U ;hahki vaj hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni nv tvUa'hi ohki U ;hahki vaj fi junhnd tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi ohki U ;hahki vaj fi wUvj Phvi Urj U jlhl Urj kdhclkndl.ljrhqdhk ... kUaji hsjonhl tvUakni nv tvUa'hi ohki U ;hahki vaj hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-در-فروشگاه-خانه-و-کاشانه-رشت