جمعه 14 اسفند 1394 ساعت 14:30

بخش «نگاه شما» برای ارائه و معرفی «نگاه» مخاطبان «تابناک» به همه موضوعات است. هر مخاطب «تابناک» می‌تواند با مد نظر قرار دادن شرایط همکاری با این بخش، «نگاه» خود را ارسال کند تا در معرض دید و داوری دیگر مخاطبان قرار گیرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

foa Kk'hi alhL fvhd hvhmi U luvtd Kk'hiL lohxfhk Kjhfkh;L fi ili lUqUuhj hsj. iv lohxf Kjhfkh;L ld‌jUhkn fh ln kzv rvhv nhnk avhdx il;hvd fh hdk foaT Kk'hiL oUn vh hvshg ;kn jh nv luvq ndn U nhUvd nd'v lohxfhk rvhv 'dvn. fhcnhaj ahi lhcknvhk foa Kk'hi alhL fvhd hvhmi U luvtd Kk'hiL lohxfhk Kjhfkh;L fi ili lUqUuhj hsj. iv lohxf Kjhfkh;L ld‌jUhkn fh ln kzv rvhv nhnk avhdx il;hvd fh hdk foaT Kk'hiL oUn vh hvshg ;kn jh nv luvq ndn U nhUvd nd'v lohxfhk rvhv 'dvn.

تصویر خبر
بازداشت-شاه-مازندران
برچسب های مرتبط: