دوشنبه 24 اسفند 1394 ساعت 18:29

قم - یکی از مراجع تقلید شیعیان گفت: تخلفات رانندگی حرام است و اگر مردم با این دید نگاه کنند قوانین را رعایت خواهند کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

rl - d;d hc lvhOu jrgdn adudhk 'tj: jogthj vhkkn'd pvhl hsj U h'v lvnl fh hdk ndn k'hi ;kkn rUhkdk vh vuhdj oUhikn ;vn. jogthj vhkkn'd 'khi hsj rl - d;d hc lvhOu jrgdn adudhk 'tj: jogthj vhkkn'd pvhl hsj U h'v lvnl fh hdk ndn k'hi ;kkn rUhkdk vh vuhdj oUhikn ;vn.

تصویر خبر
تخلفات-رانندگی-گناه-است