چهارشنبه 11 فروردین 1395 ساعت 17:05

بعد از 150 سال از دوران قاجار با اجرای جشنواره بزرگ «قلب تهران» همزمان با شب میلاد حضرت زهرا(س) درهای باغ ملی(میدان مشق) با اجرای کنسرت محمد اصفهانی به روی مردم باز شد.

fun hc 150 shg hc nUvhk rhOhv fh hOvhd OakUhvi fcv' Krgf jivhkL ilclhk fh af ldghn pqvj civh(s) nvihd fhy lgd(ldnhk lar) fh hOvhd ;ksvj lpln hwtihkd fi vUd lvnl fhc an. nvihd "fhy lgd" fi vUd lvnl fhc an fun hc 150 shg hc nUvhk rhOhv fh hOvhd OakUhvi fcv' Krgf jivhkL ilclhk fh af ldghn pqvj civh(s) nvihd fhy lgd(ldnhk lar) fh hOvhd ;ksvj lpln hwtihkd fi vUd lvnl fhc an.

تصویر خبر
درهای--باغ-ملی--به-روی-مردم-باز-شد
عبارات مرتبط با درهای "باغ ملی" به روی مردم باز شد
برچسب های مرتبط: