دوشنبه 10 شهریور 1393 ساعت 16:44

در مطالعه‌ای در پنسلوینیا نشان داده شد سوژه‌هایی که 25 درصد وعده‌ غذاییشان را سبزیجات به نسبت افرادی که سبزیجاتی در بشقابشان نداشتند 350 کالری کمتر مصرف کردند.

nv lxhgui‌hd nv PksgUdkdh kahk nhni an sUCi‌ihdd ;i 25 nvwn Uuni‌ ybhddahk vh sfcdOhj fi ksfj htvhnd ;i sfcdOhjd nv farhfahk knhajkn 350 ;hgvd ;ljv lwvt ;vnkn. 12 jvtkn vCdld ;i iv ckd fhdn nv lUvn Hk fnhkn nv lxhgui‌hd nv PksgUdkdh kahk nhni an sUCi‌ihdd ;i 25 nvwn Uuni‌ ybhddahk vh sfcdOhj fi ksfj htvhnd ;i sfcdOhjd nv farhfahk knhajkn 350 ;hgvd ;ljv lwvt ;vnkn.

تصویر خبر
12-ترفند-رژیمی-که-هر-زنی-باید-در-مورد-آن-بداند