دوشنبه 10 شهریور 1393 ساعت 18:02

امام صادق(ع) می‌فرمایند: روحیه دشمنی ندارد مگر کسی که یا در دینش شک دارد و یا از خداوند نمی‌ترسد. این فرمول امام صادق(ع) فرمولی بسیار اساسی و مؤثر است که فهم عمیق آن، ریشه تمام تندی‌ها و تیزی‌ها را در درون انسان خواهد خشکاند.

hlhl whnr(u) ld‌tvlhdkn: vUpdi nalkd knhvn l'v ;sd ;i dh nv ndka a; nhvn U dh hc onhUkn kld‌jvsn. hdk tvlUg hlhl whnr(u) tvlUgd fsdhv hshsd U lVev hsj ;i til uldr HkT vdai jlhl jknd‌ih U jdcd‌ih vh nv nvUk hkshk oUhin oa;hkn. tvlUg hlhl whnr(u) fvhd vtu jknoUdd hlhl whnr(u) ld‌tvlhdkn: vUpdi nalkd knhvn l'v ;sd ;i dh nv ndka a; nhvn U dh hc onhUkn kld‌jvsn. hdk tvlUg hlhl whnr(u) tvlUgd fsdhv hshsd U lVev hsj ;i til uldr HkT vdai jlhl jknd‌ih U jdcd‌ih vh nv nvUk hkshk oUhin oa;hkn.

تصویر خبر
فرمول-امام-صادق-ع--برای-رفع-تندخویی
برچسب های مرتبط: