دوشنبه 10 شهریور 1393 ساعت 18:17

طبق گزارش‌ها مصرف زعفران به مقدار زیاد سمی است و باعث استفراغ، خون ریزی رحم، اسهال خونی، خون‌روی از بینی، پلک‌ها و لب‌ها، سرگیجه، بی حالی، زردی پوست و تحریکات شدید ماهیچه‌های صاف و حتی گاهی مرگ نیز می شود.

xfr 'chva‌ih lwvt cutvhk fi lrnhv cdhn sld hsj U fhue hsjtvhyT oUk vdcd vplT hsihg oUkdT oUk‌vUd hc fdkdT Pg;‌ih U gf‌ihT sv'dOiT fd phgdT cvnd PUsj U jpvd;hj andn lhidIi‌ihd wht U pjd 'hid lv' kdc ld aUn. nvlhk "htsvn'd"fh cutvhk xfr 'chva‌ih lwvt cutvhk fi lrnhv cdhn sld hsj U fhue hsjtvhyT oUk vdcd vplT hsihg oUkdT oUk‌vUd hc fdkdT Pg;‌ih U gf‌ihT sv'dOiT fd phgdT cvnd PUsj U jpvd;hj andn lhidIi‌ihd wht U pjd 'hid lv' kdc ld aUn.

تصویر خبر
درمان--افسردگی-با-زعفران
برچسب های مرتبط: