سه شنبه 17 فروردین 1395 ساعت 12:41

ریپورت شدن یکی از مهم ترین دغدغه های کاربران تلگرامی شده و راه کار های زیادی برای حل این مشکل وجود دارد اما تمام این راه کار ها و ترفند ها همیشه پاسخ گو نیست.

vdPUvj ank d;d hc lil jvdk nynyi ihd ;hvfvhk jg'vhld ani U vhi ;hv ihd cdhnd fvhd pg hdk la;g UOUn nhvn hlh jlhl hdk vhi ;hv ih U jvtkn ih ildai Phso 'U kdsj. pbt h;hkj jg'vhl la;g vdPUvj hsPl vh pg ld‌;kn? vdPUvj ank d;d hc lil jvdk nynyi ihd ;hvfvhk jg'vhld ani U vhi ;hv ihd cdhnd fvhd pg hdk la;g UOUn nhvn hlh jlhl hdk vhi ;hv ih U jvtkn ih ildai Phso 'U kdsj.

تصویر خبر
حذف-اکانت-تلگرام-مشکل-ریپورت-اسپم-را-حل-می-کند-