دوشنبه 10 شهریور 1393 ساعت 19:16

اگر سالاد را در آخر وعده غذایی بخورید مغز شما این فرصت را دارد که از راه سلول‌های عصبی آنچه را که در معده دارید، شناسایی کرده و تشخیص دهد که سیر شده‌اید. همچنین از خوردن دسرهای پرخامه نیز پرهیز کنید.

h'v shghn vh nv Hov Uuni ybhdd foUvdn lyc alh hdk tvwj vh nhvn ;i hc vhi sgUg‌ihd uwfd HkIi vh ;i nv luni nhvdnT akhshdd ;vni U jaodw nin ;i sdv ani‌hdn. ilIkdk hc oUvnk nsvihd Pvohli kdc Pvidc ;kdn. fnUk oUn;ad ghyv aUdn! h'v shghn vh nv Hov Uuni ybhdd foUvdn lyc alh hdk tvwj vh nhvn ;i hc vhi sgUg‌ihd uwfd HkIi vh ;i nv luni nhvdnT akhshdd ;vni U jaodw nin ;i sdv ani‌hdn. ilIkdk hc oUvnk nsvihd Pvohli kdc Pvidc ;kdn.

تصویر خبر
بدون-خودکشی-لاغر-شوید-
برچسب های مرتبط: