دوشنبه 10 شهریور 1393 ساعت 22:17

ربیعی گفت: اشتغال باید به دغدغه تک تک مدیران تبدیل شود به گونه ای که حتی از کنار یک شغل نیز بی اعتنا نگذریم. خوشبختانه در کرمانشاه کارگروه های اشتغال تا سطح دهداری ها فعال شده اند تا پیرامون چگونگی ایجاد اشتغال اندیشه کنند و فکر کارآفرینی را ترویج دهند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

vfdud 'tj: hajyhg fhdn fi nynyi j; j; lndvhk jfndg aUn fi 'Uki hd ;i pjd hc ;khv d; ayg kdc fd hujkh k'bvdl. oUafojhki nv ;vlhkahi ;hv'vUi ihd hajyhg jh sxp ninhvd ih tuhg ani hkn jh PdvhlUk I'Uk'd hdOhn hajyhg hkndai ;kkn U t;v ;hvHtvdkd vh jvUdO nikn. ugd vfdud U nynyi hd fi khl ;hvHtvdkd nv ;vlhkahi vfdud 'tj: hajyhg fhdn fi nynyi j; j; lndvhk jfndg aUn fi 'Uki hd ;i pjd hc ;khv d; ayg kdc fd hujkh k'bvdl. oUafojhki nv ;vlhkahi ;hv'vUi ihd hajyhg jh sxp ninhvd ih tuhg ani hkn jh PdvhlUk I'Uk'd hdOhn hajyhg hkndai ;kkn U t;v ;hvHtvdkd vh jvUdO nikn.

تصویر خبر
علی-ربیعی-و-دغدغه-ای-به-نام-کارآفرینی-در-کرمانشاه