دوشنبه 10 شهریور 1393 ساعت 23:24

مصرف ویتامین‌ها برای موجودات زنده ضروری بوده و رشد بدن را تنظیم می کنند و به‌ دو دستة‌ محلول‌ در آب‌ مانند ویتامین های گروه (C , B) و محلول‌ در چربی‌ (مانند ویتامین‌D , E, K, A) تقسیم‌ می‌شوند.

lwvt Udjhldk‌ih fvhd lUOUnhj ckni qvUvd fUni U van fnk vh jkzdl ld ;kkn U fi‌ nU nsjZ‌ lpgUg‌ nv Hf‌ lhkkn Udjhldk ihd 'vUi (C U B) U lpgUg‌ nv Ivfd‌ (lhkkn Udjhldk‌D U EU KU A) jrsdl‌ ld‌aUkn. vdc lybd ih Idsjkn? lwvt Udjhldk‌ih fvhd lUOUnhj ckni qvUvd fUni U van fnk vh jkzdl ld ;kkn U fi‌ nU nsjZ‌ lpgUg‌ nv Hf‌ lhkkn Udjhldk ihd 'vUi (C U B) U lpgUg‌ nv Ivfd‌ (lhkkn Udjhldk‌D U EU KU A) jrsdl‌ ld‌aUkn.

تصویر خبر
ریز-مغذی-ها-چیستند-
برچسب های مرتبط: