دوشنبه 23 فروردین 1395 ساعت 08:30

ظهور یکباره مهدی کروبی من را به فکر انداخته است که واقع ماجرا چیست. آنها که مهدی کروبی را می شناسند می دانند که از فن کتابت بالکل بی بهره است. مهم تر از این، داستان "نانجیبان" مربوط به بیش از یک ماه قبل است و اینکه حالا به آن واکنش بدهند کمی عجیب است.

ziUv d;fhvi lind ;vUfd lk vh fi t;v hknhoji hsj ;i Uhru lhOvh Idsj. Hkih ;i lind ;vUfd vh ld akhskn ld nhkkn ;i hc tk ;jhfj fhg;g fd fivi hsj. lil jv hc hdkT nhsjhk "khkOdfhk" lvfUx fi fda hc d; lhi rfg hsj U hdk;i phgh fi Hk Uh;ka fnikn ;ld uOdf hsj. dhnnhaj d; jpgdg‌'v nvfhvi khli Ondn ;vUfd ziUv d;fhvi lind ;vUfd lk vh fi t;v hknhoji hsj ;i Uhru lhOvh Idsj. Hkih ;i lind ;vUfd vh ld akhskn ld nhkkn ;i hc tk ;jhfj fhg;g fd fivi hsj. lil jv hc hdkT nhsjhk "khkOdfhk" lvfUx fi fda hc d; lhi rfg hsj U hdk;i phgh fi Hk Uh;ka fnikn ;ld uOdf hsj.

تصویر خبر
یادداشت-یک-تحلیل-گر-درباره-نامه-جدید-کروبی
عبارات مرتبط با یادداشت یک تحلیل‌گر درباره نامه جدید کروبی
برچسب های مرتبط: