یکشنبه 29 فروردین 1395 ساعت 15:14

به تعدادی فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه ( ۳ روز در هفته ) در تهران نیازمندیم. لطفاً داخلی ۱ ... نوشته استخدام فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi junhnd tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi ( ۳ vUc nv itji ) nv jivhk kdhclkndl. gxthQ nhogd ۱ ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi fi junhnd tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi ( ۳ vUc nv itji ) nv jivhk kdhclkndl. gxthQ nhogd ۱ ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-خانم-جهت-کار-در-فروشگاه
برچسب های مرتبط: