چهارشنبه 12 شهریور 1393 ساعت 02:16

بثیرر اساس این مطالعه این افراد در رژیم غذایی خود در هفته 4 تا 5 واحد ماست کم چرب مصرف کرده بودند.

fedvv hshs hdk lxhgui hdk htvhn nv vCdl ybhdd oUn nv itji 4 jh 5 Uhpn lhsj ;l Ivf lwvt ;vni fUnkn. jh lhsj nv Pda'dvd hc ndhfj fedvv hshs hdk lxhgui hdk htvhn nv vCdl ybhdd oUn nv itji 4 jh 5 Uhpn lhsj ;l Ivf lwvt ;vni fUnkn.

تصویر خبر
تا-ماست-در-پیشگیری-از-دیابت
برچسب های مرتبط: