پنجشنبه 13 شهریور 1393 ساعت 17:25

به خودتان عادت دهید که پس از هر ۶ تا ۸ ماه استفاده از کفش‌هایتان آنها را عوض کنید تا از فشارهای بیهوده و آسیب‌هایی که بین دوندگان متداول است در امان بمانید.

fi oUnjhk uhnj nidn ;i Ps hc iv ۶ jh ۸ lhi hsjthni hc ;ta‌ihdjhk Hkih vh uUq ;kdn jh hc tahvihd fdiUni U Hsdf‌ihdd ;i fdk nUkn'hk ljnhUg hsj nv hlhk flhkdn. 9 uhnjd ;i fhdn nv 30 shg'd Hyhc ;kdn fi oUnjhk uhnj nidn ;i Ps hc iv ۶ jh ۸ lhi hsjthni hc ;ta‌ihdjhk Hkih vh uUq ;kdn jh hc tahvihd fdiUni U Hsdf‌ihdd ;i fdk nUkn'hk ljnhUg hsj nv hlhk flhkdn.

تصویر خبر
9-عادتی-که-باید-در-30-سالگی-آغاز-کنید