پنجشنبه 13 شهریور 1393 ساعت 19:04

روزانه به طور متوسط از 40 تا 100 مو می‌ریزد؛ برای برخی این ریزش بیشتر است و هفته‌ها و ماه‌ها طول می‌کشد تا موی جدید در بیاید؛ پس از آن، مرحله پاتولوژیک است که آلوپسی نام دارد.

vUchki fi xUv ljUsx hc 40 jh 100 lU ld‌vdcnY fvhd fvod hdk vdca fdajv hsj U itji‌ih U lhi‌ih xUg ld‌;an jh lUd Ondn nv fdhdnY Ps hc HkT lvpgi PhjUgUCd; hsj ;i HgUPsd khl nhvn. vUa nvlhkd lVev fvhd xhsd vUchki fi xUv ljUsx hc 40 jh 100 lU ld‌vdcnY fvhd fvod hdk vdca fdajv hsj U itji‌ih U lhi‌ih xUg ld‌;an jh lUd Ondn nv fdhdnY Ps hc HkT lvpgi PhjUgUCd; hsj ;i HgUPsd khl nhvn.

تصویر خبر
روش-درمانی-مؤثر-برای-طاسی