دوشنبه 20 اردیبهشت 1395 ساعت 13:49

معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه کربلا مازندران گفت: وضعیت عمومی ۲۱ مجروح مدافع حرم استان مطلوب بوده و جای نگرانی نیست....

luhUk vUhfx ulUld U jfgdyhj sPhi ;vfgh lhcknvhk 'tj: Uqudj ulUld ۲۱ lOvUp lnhtu pvl hsjhk lxgUf fUni U Ohd k'vhkd kdsj.... Hovdk Uqudj lOvUpdk ohk xUlhk luhUk vUhfx ulUld U jfgdyhj sPhi ;vfgh lhcknvhk 'tj: Uqudj ulUld ۲۱ lOvUp lnhtu pvl hsjhk lxgUf fUni U Ohd k'vhkd kdsj....

تصویر خبر
آخرین-وضعیت-مجروحین-خان-طومان
برچسب های مرتبط: