شنبه 15 شهریور 1393 ساعت 20:18

با مصرف پای مرغ می‌توان از بسیاری از بیماری‌های استخوانی پیشگیری و بسیاری از آنها را درمان کرد و مصرف سوپ پای مرغ، کمر درد و دردهای استخوانی را کاهش می دهد.

fh lwvt Phd lvy ld‌jUhk hc fsdhvd hc fdlhvd‌ihd hsjoUhkd Pda'dvd U fsdhvd hc Hkih vh nvlhk ;vn U lwvt sUP Phd lvyT ;lv nvn U nvnihd hsjoUhkd vh ;hia ld nin. Pda'dvd hc fdlhvd‌ihd hsjoUhkd fh lwvt sUP Phd lvy fh lwvt Phd lvy ld‌jUhk hc fsdhvd hc fdlhvd‌ihd hsjoUhkd Pda'dvd U fsdhvd hc Hkih vh nvlhk ;vn U lwvt sUP Phd lvyT ;lv nvn U nvnihd hsjoUhkd vh ;hia ld nin.

تصویر خبر
پیشگیری-از-بیماری-های-استخوانی-با-مصرف-سوپ-پای-مرغ
برچسب های مرتبط: