شنبه 15 شهریور 1393 ساعت 21:19

طالبی علاوه بر بتاکاروتن، پتاسیم بالایی دارد که وظیفه انتقال امواج عصبی و عملکرد صحیح سیستم عصبی بدن و ماهیچه‌ها را تقویت می کند.

xhgfd ughUi fv fjh;hvUjkT Pjhsdl fhghdd nhvn ;i Uzdti hkjrhg hlUhO uwfd U ulg;vn wpdp sdsjl uwfd fnk U lhidIi‌ih vh jrUdj ld ;kn. iv vUc xhgfd foUvdn xhgfd ughUi fv fjh;hvUjkT Pjhsdl fhghdd nhvn ;i Uzdti hkjrhg hlUhO uwfd U ulg;vn wpdp sdsjl uwfd fnk U lhidIi‌ih vh jrUdj ld ;kn.

تصویر خبر
هر-روز-طالبی-بخورید