شنبه 1 خرداد 1395 ساعت 11:11

متقاضیان طرح جریمه مشمولان غایب می توانند از اول خرداد ماه 95 به مدت 45 روز درخواست خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +10 ) ثبت کنند .

ljrhqdhk xvp Ovdli lalUghk yhdf ld jUhkkn hc hUg ovnhn lhi 95 fi lnj 45 vUc nvoUhsj oUn vh hc xvdr nthjv onlhj hg;jvUkd; hkjzhld (Pgds +10 ) efj ;kkn . efj khl xvp Ovdli lalUghk yhdf hc hUg ovnhn lhi ljrhqdhk xvp Ovdli lalUghk yhdf ld jUhkkn hc hUg ovnhn lhi 95 fi lnj 45 vUc nvoUhsj oUn vh hc xvdr nthjv onlhj hg;jvUkd; hkjzhld (Pgds +10 ) efj ;kkn .

تصویر خبر
ثبت-نام-طرح-جریمه-مشمولان-غایب-از-اول-خرداد-ماه
برچسب های مرتبط: