سه شنبه 11 خرداد 1395 ساعت 21:03

اگر می خواهید شلوار را درون ماشین لباسشویی بشویید، کافی است همین میزان نمک را همراه با پودر در ماشین بریزید.

h'v ld oUhidn agUhv vh nvUk lhadk gfhsaUdd faUddnT ;htd hsj ildk ldchk kl; vh ilvhi fh PUnv nv lhadk fvdcdn. I'Uki agUhvOdk oUn vh wht ;kdn? h'v ld oUhidn agUhv vh nvUk lhadk gfhsaUdd faUddnT ;htd hsj ildk ldchk kl; vh ilvhi fh PUnv nv lhadk fvdcdn.

تصویر خبر
چگونه-شلوارجین-خود-را-صاف-کنید-