سه شنبه 11 خرداد 1395 ساعت 23:43

ای خدای عزیزم! تو از نیاز من باخبری خودت آن را برآورده کن.

hd onhd ucdcl! jU hc kdhc lk fhofvd oUnj Hk vh fvHUvni ;k. rnvj nuh ;vnk hd onhd ucdcl! jU hc kdhc lk fhofvd oUnj Hk vh fvHUvni ;k.

تصویر خبر
قدرت-دعا-کردن