چهارشنبه 12 خرداد 1395 ساعت 14:02

بهار و تابستان، شال های بهاری با رنگ های زیبا و جنس نخی می طلبد، شال های رنگی، با مانتو های نخی و خنک سفید رنگ، به هر کجا که بخواهید می آید، استفاده از رنگ های شاد، هم روحیه شما و هم روحیه ی شهرتان را شاد و زیبا می کند، برای اینکه موهایتان بیرون نیاید، می توانید شال را دولا کنید و یا از یک هدبند مناسب استفاده کنید.

fihv U jhfsjhkT ahg ihd fihvd fh vk' ihd cdfh U Oks kod ld xgfnT ahg ihd vk'dT fh lhkjU ihd kod U ok; stdn vk'T fi iv ;Oh ;i foUhidn ld HdnT hsjthni hc vk' ihd ahnT il vUpdi alh U il vUpdi d aivjhk vh ahn U cdfh ld ;knT fvhd hdk;i lUihdjhk fdvUk kdhdnT ld jUhkdn ahg vh nUgh ;kdn U dh hc d; infkn lkhsf hsjthni ;kdn. jwhUdv/ ahg ihd fihvd fh vk' ihd cdfh fihv U jhfsjhkT ahg ihd fihvd fh vk' ihd cdfh U Oks kod ld xgfnT ahg ihd vk'dT fh lhkjU ihd kod U ok; stdn vk'T fi iv ;Oh ;i foUhidn ld HdnT hsjthni hc vk' ihd ahnT il vUpdi alh U il vUpdi d aivjhk vh ahn U cdfh ld ;knT fvhd hdk;i lUihdjhk fdvUk kdhdnT ld jUhkdn ahg vh nUgh ;kdn U dh hc d; infkn lkhsf hsjthni ;kdn.

تصویر خبر
تصاویر--شال-های-بهاری-با-رنگ-های-زیبا
برچسب های مرتبط: