چهارشنبه 12 خرداد 1395 ساعت 18:03

برای آشتی کردن، باید لجبازی را کنار گذاشت زیرا لجبازی باعث می شود اختلافات حل نشوند.

fvhd Hajd ;vnkT fhdn gOfhcd vh ;khv 'bhaj cdvh gOfhcd fhue ld aUn hojghthj pg kaUkn. riv U Hajd ilsvhki fvhd Hajd ;vnkT fhdn gOfhcd vh ;khv 'bhaj cdvh gOfhcd fhue ld aUn hojghthj pg kaUkn.

تصویر خبر
قهر-و-آشتی-همسرانه