چهارشنبه 12 خرداد 1395 ساعت 18:33

در سیستان به این نوع عروسک لبتک می گویند که برگرفته شده از واژه لعبت می باشد.

nv sdsjhk fi hdk kUu uvUs; gfj; ld 'Udkn ;i fv'vtji ani hc UhCi gufj ld fhan. gfj; ( uvUs; sdsjhkd ) +jwhUdv nv sdsjhk fi hdk kUu uvUs; gfj; ld 'Udkn ;i fv'vtji ani hc UhCi gufj ld fhan.

تصویر خبر
لبتک---عروسک-سیستانی----تصاویر