چهارشنبه 12 خرداد 1395 ساعت 19:45

به دست آوردن عشق واقعی سخت است. عشق یعنی خود را فدای دیگری کردن بدون هیچگونه چشم‌داشتی.

fi nsj HUvnk uar Uhrud soj hsj. uar dukd oUn vh tnhd nd'vd ;vnk fnUk idI'Uki Ial‌nhajd. nhsjhk cdfhd uar lkxrd fi nsj HUvnk uar Uhrud soj hsj. uar dukd oUn vh tnhd nd'vd ;vnk fnUk idI'Uki Ial‌nhajd.

تصویر خبر
داستان-زیبای-عشق-منطقی
برچسب های مرتبط: