چهارشنبه 12 خرداد 1395 ساعت 21:05

پیاز را خرد کرده و در یک کاسه آب بریزید. کاسه را در جاهایی از خانه که حشرات بیشتری دارد بگذارید تا دور شوند.

Pdhc vh ovn ;vni U nv d; ;hsi Hf fvdcdn. ;hsi vh nv Ohihdd hc ohki ;i pavhj fdajvd nhvn f'bhvdn jh nUv aUkn. fijvdk vUa ihd lfhvci fh pavhj U Pai Pdhc vh ovn ;vni U nv d; ;hsi Hf fvdcdn. ;hsi vh nv Ohihdd hc ohki ;i pavhj fdajvd nhvn f'bhvdn jh nUv aUkn.

تصویر خبر
بهترین-روش-های-مبارزه-با-حشرات-و-پشه
برچسب های مرتبط: