چهارشنبه 12 خرداد 1395 ساعت 23:05

زبری نمک در برداشتن دانه‌های شوره پیش از شامپو زدن موثر است.

cfvd kl; nv fvnhajk nhki‌ihd aUvi Pda hc ahlPU cnk lUev hsj. aUvi svjhk vh fh hdk vUa ihd ohk'd hc fdk ffvdn cfvd kl; nv fvnhajk nhki‌ihd aUvi Pda hc ahlPU cnk lUev hsj.

تصویر خبر
شوره-سرتان-را-با-این-روش-های-خانگی-از-بین-ببرید