پنجشنبه 13 خرداد 1395 ساعت 08:04

سیر باقیمانده را با کمی ضربه له کرده و به خورشت اضافه کنید و بگذارید بمدت نیم ساعت با حرارت کم سیر دم بکشد.

sdv fhrdlhkni vh fh ;ld qvfi gi ;vni U fi oUvaj hqhti ;kdn U f'bhvdn flnj kdl shuj fh pvhvj ;l sdv nl f;an. oUva fhldi fi sf; oUcsjhkd sdv fhrdlhkni vh fh ;ld qvfi gi ;vni U fi oUvaj hqhti ;kdn U f'bhvdn flnj kdl shuj fh pvhvj ;l sdv nl f;an.

تصویر خبر
خورش-بامیه-به-سبک-خوزستانی