پنجشنبه 13 خرداد 1395 ساعت 12:33

پس از شستشوی صورت استفاده از حوله زبر اکیداً ممنوع است.

Ps hc asjaUd wUvj hsjthni hc pUgi cfv h;dnhQ llkUu hsj. hajfhihj fcv' U ;UI; nv asjaUd wUvj Ps hc asjaUd wUvj hsjthni hc pUgi cfv h;dnhQ llkUu hsj.

تصویر خبر
اشتباهات-بزرگ-و-کوچک-در-شستشوی-صورت