پنجشنبه 13 خرداد 1395 ساعت 15:04

برای سرو، سوپ را در ظرف های مورد نظرتان بریزید، از تکه های مرغ روی آن ها قرار دهید.

fvhd svUT sUP vh nv zvt ihd lUvn kzvjhk fvdcdnT hc j;i ihd lvy vUd Hk ih rvhv nidn. sUP lvy U sfcdOhj fvhd svUT sUP vh nv zvt ihd lUvn kzvjhk fvdcdnT hc j;i ihd lvy vUd Hk ih rvhv nidn.

تصویر خبر
سوپ-مرغ-و-سبزیجات