پنجشنبه 13 خرداد 1395 ساعت 15:04

برای سرو، سوپ را در ظرف های مورد نظرتان بریزید، از تکه های مرغ روی آن ها قرار دهید.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fvhd svUT sUP vh nv zvt ihd lUvn kzvjhk fvdcdnT hc j;i ihd lvy vUd Hk ih rvhv nidn. sUP lvy U sfcdOhj fvhd svUT sUP vh nv zvt ihd lUvn kzvjhk fvdcdnT hc j;i ihd lvy vUd Hk ih rvhv nidn.

تصویر خبر
سوپ-مرغ-و-سبزیجات