پنجشنبه 13 خرداد 1395 ساعت 18:04

شما می توانید هدیه دهنده حرفه ای شوید و در واقع یکی از آسان ترین زبان های عشق برای یادگیری است.

alh ld jUhkdn indi nikni pvti hd aUdn U nv Uhru d;d hc Hshk jvdk cfhk ihd uar fvhd dhn'dvd hsj. cfhk uar vh nv nkdhd ljhigd dhn f'dvdn alh ld jUhkdn indi nikni pvti hd aUdn U nv Uhru d;d hc Hshk jvdk cfhk ihd uar fvhd dhn'dvd hsj.

تصویر خبر
زبان-عشق-را-در-دنیای-متاهلی-یاد-بگیرید