پنجشنبه 13 خرداد 1395 ساعت 20:35

هندوانه در ویتنام نماد خوشبختی و بخت و اقبال است.

iknUhki nv Udjkhl klhn oUafojd U foj U hrfhg hsj. oUafojd hdk lvn fh iknUhki iknUhki nv Udjkhl klhn oUafojd U foj U hrfhg hsj.

تصویر خبر
خوشبختی-این-مرد-با-هندوانه